Close
Územní plán

AKTUALIZACE 23.12.2020: starosta Kocman prosazuje do územního plánu masivní výstavbu. Potají a proti vůli úřadů

Došlo na naše slova. Nový územní plán porušuje zásady ochrany životního prostřední a je v rozporu se studiemi územního rozvoje Středočeského kraje. Potvrzuje to i stanovisko MÚ Černošice. Tuto skutečnost nám starosta chtěl zatajit a za pomoci právníků odmítal poskytnout příslušné dokumenty zastupitelům. Středočeský kraj nám je poskytl obratem. Všechny dokumenty naleznete v odkazech níže.

Pohádka stávajícího vedení města, že vše špatné v územním plánu je dědictvím z minulosti, definitivně skončila!

Z utajovaných dokumentů je patrno, že starosta, který se nechal zvolit pověřeným zastupitelem pro nový územní plán, prosazuje jeho vznik v rozporu s koncepcí ekologické stability krajiny. Požadujeme vysvětlení a zjednání nápravy. Proto jsme zformulovali níže uvedenou Otevřenou výzvu starostovi města. A obratem jsme dostali odpověď!

Otevřená výzva starostovi Lubomíru Kocmanovi k přípravě nového územního plánu

Vážený pane starosto a určený zastupiteli pro pořízení územního plánu,

jsme znepokojeni Vaším přístupem k přípravě územního plánu (dále jen ÚP). Učinil jste a následně zatajil kroky, kterými jste chtěl ovlivnit a prosadit územní plán v rozporu se zásadami ochrany přírody a základní koncepcí rozvoje města. Poškodil jste a nadále poškozujete zájmy drtivé většiny občanů a plýtváte veřejnými prostředky. Proč jsme o tom přesvědčeni?

Za 91.200,- Kč jste si objednal právní služby k sepsání odvolání města proti negativnímu stanovisku Odboru životního prostředí Černošice (dále jen „OŽP“) k ÚP. Za další peníze jste si nechal vypracovat právní posudek, abyste zastupitelům nemusel poskytnout podklady k celé kauze. Požadované dokumenty nám krajský úřad poskytl obratem. Jsou přílohou této výzvy.

Z Vámi utajovaných dokumentů vyplývá, že v ÚP jste prosadil záměry v rozporu s ochranou přírody a nesplnil jste základní cíl zadání. ÚP bude muset být přepracován, což bude mít za následek další zbytečně vynaložené prostředky města. Dále tyto dokumenty dokládají, že jste se v minulosti snažil zvrátit původní stanovisko OŽP zamítající masivní výstavbu. To se Vám za podezřelých okolností v roce 2017 sice povedlo, ale na základě výzvy občana Rudné v letošním roce vzal OŽP Vámi vyjednané změny zpět a vrátil se k původnímu zamítavému stanovisku. To ochraňuje významné krajinné prvky a reguluje masivní výstavbu. Místo toho, abyste ochranu životního prostředí a omezení masivní zástavby uvítal, utrácíte další peníze za odvolání a masivní výstavbu nepochopitelně podporujete.

 Na základě těchto skutečností Vás vyzýváme:

1/ k okamžitému zpětvzetí odvolání města proti usnesení OŽP Černošice

2/ k přepracování ÚP v souladu s požadavky OŽP a územní studií krajiny obvodu Černošice

3/ ke zveřejnění všech dokumentů v příloze této výzvy na webu města

4/ k zařazení samostatného bodu na listopadové zasedání zastupitelstva (online, bude-li to žádat situace), kde zastupitelům a veřejnosti vysvětlíte kroky, které jste při pořizování ÚP konal.

Ing. Radek Prokop, Ing. Martin Viktora, Ing. Cyril Tůma

zastupitelé Rudná pro život 2013

Jak na naši výzvu reagoval starosta Kocman?

Po svém. Bez jakýchkoliv argumentů chce starosta pouze urazit opoziční zastupitele. Rozumíme tomu. Nikomu není příjemné, když se fakty podložené dokumenty dostanou na veřejnost a nepříjemná pravda vyplave na povrch. A zejména, když těch kauz je už tolik. 21.10.2020 napsal v reakci na naši výzvu nám a všem dalším zastupitelům toto:

Pane Prokope, pane Viktoro, pane Tůmo,
Vážení ostatní kolegové a kolegyně,

Přeposílám k seznámení dokument (pozn: text naší výzvy), který mi dnes dorazil (a který by Vám měl dorazit i od autorů).

Zcela zodpovědně mohu prohlásit, že paranoia a morální rozklad pánů Prokopa, Viktory a Tůmy již dosáhly zřejmě svého maxima. Populismus, manipulace a lhaní, tak, jak to pánové předvádí, není a nebude normou společenského chování.

Odmítám jakékoliv nařčení z nezákonných postupů či domnělého utajování čehosi. Všechny kroky pánů Prokopa, Viktory a Tůmy mě jen stále dále dál utvrzují v tom, že nehledají seriózní diskuzi a řešení problémů, ale hrají si bulvárním způsobem na spasitele. Je to jejich volba, ale bude bez mé účasti.

Můžeme znovu zkusit hledat cestu k diskuzi – jen co se pánové veřejně omluví za své lži z jara letošního roku k územnímu plánu a jakmile pan Prokop, který se zjevně na veřejnosti nedokáže ovládat a napadá a uráží veřejně občany města, z důvodu absolutní ztráty důvěry a osobní důstojnosti odstoupí z funkce zastupitele.

K výzvě se určitě veřejně vyjádřím.

Lubomír Kocman

Kauza přehledně (PDF)

Přílohy sestavené chronologicky:

Příloha č. 1 Zamítavé stanovisko OŽP Černošice k ÚP z 14.9.2017. Orgán ochrany přírody například nesouhlasí  se zahrnutím plochy Z04 (pole jižně od ulice V. Nováka) do plochy zastavitelné z důvodu ochrany krajinného rázu a uvádí další podmínky, které je třeba dát do souladu s ochranou přírody a půdního fondu.

Příloha č. 2 Starostovo vyjednání upuštění od podmínek v příloze č. 1 z 4.12.2017. Protokol z dohodovacího řízení ke stanovisku Odboru životního prostředí. Kdo se zúčastnil? Úředníci upouští od většiny podmínek předchozího zamítavého stanoviska – bez jediného zdůvodnění.

Příloha č. 3 Usnesení OŽP o zrušení stanoviska v příloze č. 2 z 21.7.2020. Orgán ochrany přírody ruší pro nezákonnost své stanovisko k návrhu územního plánu Rudná! Důvody jsou zde jasně specifikovány.

Příloha č. 4 Stanovisko OŽP k přepracování ÚP z 22.7.2020. Orgán ochrany přírody a krajiny upozorňuje na zásadní problém Návrhu ÚP Rudná, který postrádá návaznost prvků ÚSES jak v rámci řešeného území, tak také na jeho hranicích.

Příloha č. 5 Odvolání města Rudná ke stanoviskům v příloze č. 3, 4 za 91 tis. Kč. Několikatránkové odvolání Rudné nezpochybňující věcnou stránku problému – ničení životního prostředí chystaným územním plánem. Rozporovány jsou pouze formální procesní záležitosti ve vydaném rozhodnutí Odboru životního prostředí. Z toho dokumentu je patrno o jakou problematiku se jedná, a právě proto nebyl radou města poskytnut zastupitelům.

Příloha č. 6 Zamítnutí města Rudná poskytnout zastupitelům výše zveřejněné přílohy č. 1-5, které nám poskytl obratem kraj. Kolik toto odmítnutí napsané právníkem opět zbytečně stálo? Jak je možné, že město odmítá vlastním zastupitelům poskytovat informace?

Příloha č.7 Podivné rozhodnutí KSÚS  ve věci odvolání města Rudná. Usnesení MÚ Černošice ze dne 21. 7. 2020, č.j. MUCE 46649/2020 OŽP se pro rozpor s právními předpisy ruší.

Příloha č.8 Spolek Rudná pro život požádal o přezkum rozhodnutí Středočeského kraje příslušná ministerstva. 

Příloha č.9 Ministerstvo životního prostředí se odmítá přezkumem zabývat.

Aktualizace: 23.11.2020

Hra o miliardy pokračuje. Po rozhodnutí Krajského úřadu (KÚSK) ve věci odvolání města Rudná proti rozhodnutí Odboru životního prostředí Černošice (OŽP) zůstáváme v němém úžasu. Rozhodnutí KÚSK nezohlednilo nově zjištěné a doložitelné skutečnosti, které nastaly mezi lety 2017-2020 a dokonce tvrdí, že nenastaly. V telefonickém rozhovoru úředník přiznává nejistotu ve svém rozhodnutí i politické tlaky. Vše tomu nasvědčuje. Ještě v únoru 2020 totiž v té samé věci KÚSK odkázal tazatele zpět na MÚ Černošice s tím, že po posouzení dokumentů není dotčen postup podle §156 SprŘ, kdy „vyjádření nebo sdělení správního orgánu, které je v rozporu s právními předpisy zruší správní orgán, který je vydal.“ Správní orgán – OŽP tak učinil, Krajský úřad se zachoval zcela v rozporu se svým předchozím výrokem. Rozhodnutí OŽP shodil!

Aktualizace: 18.12.2020

Nelogický a nekonzistentní postup Krajského úřadu se zamítavým stanoviskem k rozhodnutí Odboru životního prostředí Černošice se stalo předmětem přezkumu ministerstev. Žádost o přezkum podala Rudná pro život. Tento spolek podporuje umírněný rozvoj obce s důrazem na promyšlené územní plánování a dodržování zákonů. Rovněž prosazuje vypsání architektonické soutěže na významné rozvojové plochy a centrum města Rudná. Zvítězí ochrana životního prostředí? Celý dokument – Žádost o přezkum přikládáme ZDE.

Aktualizace: 23.12.2020

Ministerstvo životního prostředí se vyjádřilo. Konstatuje, že nehodlá přezkoumávat přezkum Krajského úřadu a argumentuje ustanovením správního řádu. Ani ono se věcnými připomínkami Odboru životního prostředí vůbec nezajímalo! Celé vyjádření ZDE. Vyjádří se stejně i další ministerstvo? Jak je možné, že nikoho nezajímá chystané ničení životního prostředí v Rudné?

2 Comments on “AKTUALIZACE 23.12.2020: starosta Kocman prosazuje do územního plánu masivní výstavbu. Potají a proti vůli úřadů

 • Rozhodnutí
  18. 11. 2020 at 11:20

  Aktualizováno 30. 10. 2020:
  Nadřízený orgán obě rozhodnutí MěÚ Černošice zrušil pro rozpor s právními předpisy. Pořizovatel tak může pokračovat ve vypořádání námitek a připomínek z druhého veřejného projednání. Předpokládá se, že toto bude hotovo během listopadu 2020.
  Další postup se bude odvíjet od způsobu vypořádání námitek a připomínek z opakovaného veřejného projednání.

 • Martin Viktora
  18. 11. 2020 at 15:36

  Tak pozor… výše uvedený komentář vypadá jako by byl od Rudná pro život. Není. Autor komentáře uvedl svou emailovou adresu dejm@rudnamesto.cz. Ale mohl to být kdokoliv. Ale k věcné rovině příspěvku. Chronologie:

  Černošice se postavily z mnoha důvodů proti ÚP města Rudná. Z neznámého důvodu v roce 2017 pan Kocman dorazil do Černošic a bez jakéhokoliv zdůvodnění dva úředníci (již tam nepracují) upustili od negativního stanoviska Černošic. Nikdo neví, proč Kocman orodoval za výstavbu.

  V roce 2020 si této skutečnosti všiml občan Rudné a u Černošic se domáhal toho, aby upustily od „díla“ svých úředníků a vrátlily se ke svému negativnímu stanovisku, které akcentuje ochranu životního prostřední (a fůru dalších detailů). Černošice pak skutečně zrušily to, co si Kocman běžel do Černošic domluvit (zástavbu plochy Z04 jižně od V. Nováka) Objevily se totiž i nové studie a nově byl zaregistrován významný krajinný prvek Jinočanská step..

  No a proti tomuto návratu Černošic ke původnímu názoru se vedení města odvolalo. Nikdo opět neví proč – vždyť radní tvrdili, že s výstavbou nesouhlasí, ale že ji vlastně musí přiupustit. Nemuseli. Kdyby nechali rozhodnutí Černošic bez reakce. Negativní postoj Černošic starosta tajil, proti informování zastupitelů se veřejně vyjádřil i skaut Jan Dejm. Takto nám tady tedy radní „ochránili“ životní prostředí.

  Když jsme to zjistili, vyzvali jsme město, aby odvolání stáhlo. Nestalo se. Pak rozhodl kraj tak, jak se píše v komentář výše. Byla tam lhůta na odvolání. Vyzvali jsme tedy zastupitele, aby se město odvolalo. Znamená tedy příspěvel výše, že to město neudělalo?

  Pokud ne, opět by to zhoršilo pozici Rudné a ztížilo městu cestu k dosažení cíle: zamezení masivní výstavby. Tuto cestu jim totiž Černošice perfektně připravily… Pokud by se proti tomu město nepostavilo!

  Rozhodnutí kraje je divné…. viděl jsem ho. Je stejně divné, jako dřívější rohzhodnutí dvou úředníčků z Černošic, které Kocman „přesvědčil“ o tom, že je nutné výstavbu v Rudné realizovat. Bude to mít jistě další dohru. Nelze vyloučit – vzhledem k okolnostem – ani předání věci policii.

  Zde je krásně vidět, o co tady jde: peníze. Jak je čitelné z inzerátu na prodej pozemků za 134 mil. Kč (https://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/bydleni/rudna–/3318193244?fbclid=IwAR1mhqnZso0lielgu6w7gc8NxadrXdPG130I1r8eKEUJHYJhg5pfTUIY4ks#img=0&fullscreen=false)

  To jsou sumy, o kterých se tady bavíme. Jestli nám chyběla logika v krocích města, logika peněz vysvětlení nabízí. Hned by bylo pochopitelné utajování kauzy před veřejností i odvolání města proti Černošicím – vždyť zájem města by měl být stejný jako zájem Černošic: ochrana životního prostředí a omezení zástavby. Tyto peníze umí i vysvětlit to, proč se do městského časopisu nemohl dostat článek, který tuto kauzu popisoval.

  Tak se tedy ptám radních: jaké vysvětlení pro konání města máte?

 • Napsat komentář