Close

Stanovy spolku Rudná pro život

čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter spolku

 • Název spolku je: ”Rudná pro život” z.s. (dále jen ”spolek”).
 • Sídlem spolku je:Rudná
 • Spolek působí na územíČeské republiky, obce Rudná.
 • Charakterem spolek je spolek založené podle zákona č. 83/1990 Sb., v němž se sdružují osoby se zájmem mimo jiné o rozvoj občanské společnosti a pospolitého funkčního soužití, zastánci a ochránci životního prostředí k poskytování obecně prospěšných činností v oblasti o chrany životního prostředí a přírody, ochrany památek a kulturních hodnot a k dalším aktivitám ve smyslu občanské společnosti.
 • Spolek je právnickou osobou.
 • Spolek je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.

čl. II
Cíle činnosti

 • Cíle spolku jsou:
 1. napomáhat výchově dětí a mládeže k pospolitému soužití se starší generací organizováním sportovních, společenských a kulturních akcí;
 2. propagace a prosazování principů občanské společnosti v podpoře otevřené a nezávislé diskuse obyvatel Rudné k otázkám týkajícím se života v Rudné;
 3. rozšíření občanské vybavenosti a zefektivnění služeb poskytovaných v oblasti zájmu;
 4. ochrana přírody a krajiny
 5. prevence ochrany přírody a krajiny zvláště pak u případů (zamýšlených či na základě zahajovaných správních řízení), kde mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny:
 6. ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech;
 7. napomáhání tvorbě prostředí bezpečného z hlediska dopravy v intravianu obce,především pěších a cyklistických cest;
 8. ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny;

čl. III 
Náplň a formy činnosti

 • Náplň činnosti musí odpovídat cílům spolku.
 • Hlavním formou dosahování cílů spolku je poskytování obecně prospěšných činností, zejména:
 1. praktická činnost členů ve spolupráci s orgány ochrany životního prostředí a dalšími orgány státní správy;
 2. podpora veřejnosti v oprávněných požadavcích na kvalitu životního prostředí, přírody a krajiny;
 3. organizování akcií k dosažení cílů spolku;
 4. kooperace s jinými spolky a občany, kteří sdílejí obdobné cíle;
 5. poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství;
 6. soustřeďování a poskytování informací (uvnitř spolku i vně);
 7. účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány;
 8. osvětová činnost, pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí.
 • Další formy a konkretizaci činnosti stanoví výbor spolku.

čl. IV
Členství ve spolku

 • Členem spolek může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba.
 • Přihlášku ke členství přijímá výbor spolku. Pro přijetí člena je potřeba na členské schůzi souhlas nejméně poloviny členů spolku.
 • Zakládajícími členy spolku jsou fyzické osoby, které se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejichž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
 • Členství zaniká doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru spolku a v dalších zákonem stanovených případech.
 • Člen spolku má právo:
 • účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
 • účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen;
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
 • podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku;

Člen spolku má povinnost:

 • dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíly spolku;
 • svou činností naplňovat cíle spolku;
 • platit členské příspěvky. Pokud některý z členů nezaplatí členský příspěvek za daný kalendářní rok, členská schůze může rozhodnout o jeho vyloučení
 • Členský příspěvek je stanoven jako dobrovolný nenulový.

čl. V

Orgány spolku

 • Orgány spolku jsou:
  a) členská schůze (shromáždění) jako nejvyšší orgán,
 1. b) výbor spolku,
 2. c) předseda.
 • Orgány spolku hlasují veřejně. Shromáždění může rozhodnout, že bude provedeno tajné hlasování, a to zejména pokud jde o volbu členů výboru. Tajnou volbu může navrhnout výbor nebo člen spolku, pokud nejde o jejich první volbu.

čl. VI
Členská schůze

 • Členská schůze je nejvyšším orgánem spolek; schází se nejméně jednou ročně.
 • Členskou schůzi svolává výbor spolku.
 • O svolání členské schůze musí být členové spolek veřejně nebo písemně vyrozuměni nejméně 15 dní před konáním schůze shromáždění, přičemž postačí obeslání e-mailem. Pozvánka musí obsahovat datum a hodinu, místo a program jednání schůze. Je-li nutné pak k pozvánce se připojují podklady k nejdůležitějším bodům jednání členské schůze nebo informace o tom, kde se může člen spolek s těmito podklady seznámit.
 • Jednání členské schůze řídí člen výboru spolku, kterého řízením schůze výbor pověřil. Podklady pro jednání členské schůze připravuje výbor spolku.
 • Jsou-li členy spolku pouze tři členové, je zapotřebí k přijetí usnesení členské schůze souhlas všech tří členů spolku.
 • Z jednání členské schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat datum a místo konání členské schůze, přijatá usnesení, výsledky hlasování, námitky členů proti rozhodnutí společenství, kteří požádali o jejich zaprotokolování, podpis zapisovatele a řídícího shromážděním. Přílohu zápisu z jednání shromáždění tvoří podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům.
 • Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů spolku.
 • Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor spolku nejpozději do jednoho měsíce, ale ne dříve než za 5 dnů, náhradní členskou schůzi. Tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
 • Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním.
 • Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

Členská schůze:
a)  schvaluje stanovy spolku a jejich změny, pro přijetí rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů spolku,
b)  rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů spolku,

 1. c) volí výbor spolku,
 2. d) schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;
 3. e) přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena,
 4. f) určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období,
 5. g) stanovuje výši členských příspěvků.

čl. VII
Výbor spolku, jednání za spolek

 • Výbor spolku je tříčlenný a vykonává funkci statutárního orgánu. Výbor ze zvolených členů volí předsedu. Funkční období je tříleté.
 • Člen výboru může být volen opětovně.
 • Členem výboru spolku může být zvolena pouze osoba starší 18 let.
 • Člen výboru spolku může být zvolen pouze do jednoho orgánu.
 • Pokud nejde o věci ve výlučné pravomoci členské schůze nebo pokud si rozhodování v určitých věcech členská schůze nevyhradila, rozhoduje výbor spolku. Výbor plní usnesení členské schůze a odpovídá mu za svou činnost. Výbor spolku se schází podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Výbor svolává pověřený člen výboru.
 • Nesvolává-li v dohodnutých lhůtách výbor spolku pověřený člen, může tak učinit kterýkoliv člen výboru spolku.
 • Výbor spolku řídí spolek v období mezi členskými schůzemi.
 • Výbor spolku odpovídá za vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky a předkládá ji členské schůzi ke schválení.
 • Výbor spolku odpovídá za vedení písemností (vedení evidence členství), zápisů ze shromáždění, usnesení apod., sjednává dohody o provedení prací, o dodávce služeb, kontroluje jejich kvalitu a provádí úhradu za provedené dodávky služeb,
 • Spolek zastupuje kterýkoli člen výboru samostatně.
 • Schůze výboru spolku je volně přístupná členům spolku.
 • Výbor spolku
  a) na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku;
  b) připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti.

čl. VIII
Hospodaření

Za hospodaření spolku odpovídá výbor spolku, který zajišťuje vyhotovení účetní závěrky a její každoroční předložení k projednání členskou schůzí. Výbor spolku je při hospodaření vázán ročním rozpočtem, pokud byl členskou schůzí schválen. V případě likvidace se případný likvidační zůstatek předá jinému spolku určenému rozhodnutím členské schůze.

čl.IX

Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí dne 14.12.2019 a nabyly účinnosti okamžikem jejich schválení.

Napsat komentář