Close
Atol

Hustá mlha okolo hazardu v Rudné: Co se staví v Atolu?

Zářijové vydání časopisu Forbes nás všechny překvapilo informací o stavbě údajně největšího kasina ve střední Evropě v prostoru rudenského hotelu Atol. A tak jsme se rozhodli, že se pana starosty L. Kocmana během jednání zastupitelstva na detaily této stavby přímo zeptáme.

Kasino v Atolu? Jasná otázka bez jasné odpovědi

Vlastník hotelu Atol žádá město o zmírnění regulativu v rámci změny územního plánu. Žádá mimo jiné o zvýšení stavby na 25 metrů a o snížení plochy zeleně na 25 %. U projednávání bodu týkající se nového územního plánu tedy padla na vedení města z naší strany konkrétní otázka: „Co se staví v prostoru hotelu Atol? Kasino?“

Město jako účastník řízení neví o stavbě na sousedním pozemku

Odpověď starosty byla více než mlhavá. Starosta prý nemůže říci, starosta prý nemůže do spisu jako účastník řízení nahlížet, vyžádá si ale informaci od vlastníka. A až nějakou dostane, dá možná veřejnosti vědět, pokud informaci vyhodnotí jako pro veřejnost podstatnou. Je to v přímém rozporu s písemným stanoviskem stavebního úřadu, které máme k dispozici.

Veřejnost se tedy odpovědi na zasedání zastupitelstva v září 2019, co se v Atolu staví, nedozvěděla, my jsme si však vyslechli hrozbu trestním oznámením. Máme prý šířit poplašnou zprávu!

Ztráta paměti

Přitom ještě před dvěma měsíci pan starosta odpověď měl. To totiž na pracovní schůzce zastupitelů k územnímu plánu přítomné informoval, že Atol patří Moldavci na útěku, kterého hledá kriminální policie, a který chce Atol přestavět na wellness kasino.  Nechce se nám věřit, že by pan starosta takhle rychle ztratil paměť.

Odpověď o patro níž

I kdyby ano, každý účastník stavebního řízení má právo nahlížet do spisu u stavebního úřadu. Opozičním zastupitelům to sice dosud umožněno nebylo (již jsme se odvolali), ale panu starostovi by, dle informací samotného stavebního úřadu, stačilo zajít o patro níže, než má svoji kancelář, a do spisu stavby by jako zástupce účastníka řízení (města Rudná) mohl snadno nahlédnout. Neučinil tak. Dobrá nechtělo se mu, nebo možná neměl čas nebo mu v tom něco bránilo. Nám se ovšem chtělo a mohli jsme, ale ani přes žádost, aby nám vystavil patřičnou plnou moc k nahlížení do spisu, nám toto oprávnění nedal. Ostatní zastupitelé se k naší žádosti nijak nepřipojili, sami o nahlédnutí do spisu nejspíše ani nestáli. Žádné překvapení.

Starosta slibuje, zastupitel hlasuje

Mnozí z nich totiž hlasovali jak pro změnu městské vyhlášky regulující hazard, která provoz kasina v Rudné neumožňovala, tak pro záměr prodeje městských pozemků neznámé firmě bez referencí a s nejasnou majetkovou strukturou. Stačila informace pana starosty, že městu Rudná vlastník přislíbil dar na infrastrukturu ve výši 500-700 tisíc Kč. Bohužel, na tento slib neexistuje žádná smlouva a žádné peníze na účet města doposud nedorazily. Z jednání neexistují žádné zápisy. Dokonce ani starostu Kocmana k žádnému obchodnímu jednání dle našich informací nepověřilo usnesením zastupitelstvo ani rada města. Na základě čeho učinil tedy slib daru na infrastrukturu, kterým ovlivnil rozhodování zastupitelů? Kdo se jednání zúčastnil? Ani na jednu otázek jsme neobdrželi odpověď. Zjišťujeme dále…

Hazard v Rudné – jak šel čas

DatumUdálost
9.4.1993založení společnosti West Casino a.s. Rudná, kde je od počátku členem dozorčí rady Ing.Miloslav Dvořák (Atelier Dvořák). Firma je spojená s lidmi napojenými na zkrachovalou Agrobanku, kteří se objevují na seznamu českých tunelářů. Firma uvádí předmět podnikání “provozování sázkových her v kasinu”. Bude tato firma provozovatelem kasina, nebo je vše jinak?
2004starostka Kozáková se v Źivotě v Rudné raduje, že Atol koupil italský developer Manghi, který zde chce postavit velké obchodní centrum. Proč se to nepovedlo?
2006-2010Ing.Miloslav Dvořák je zastupitel, člen komise pro výstavbu.Předsedou je Ing. Miroslav Novák. Oba jsou dodnes v pozadí kandidátky SprR a mají tak své dva radní. Miroslav Novák figuruje aktivně v TS Rudná dodnes.
19.9.2012starosta Lubomír Kocman informuje zastupitele (zápis 6/2012), že rada města navrhuje zastupitelům projednání vyhlášky, která by zakázala provozování hazardu ve městě. Město dosud takovou vyhlášku nemělo. Zastupitelé vyhlášku schvalují, hazard ve městě je zakázán!
15.5.2013L. Kocman na zastupitelstvu (zápis 4/2013) navrhuje před začátkem jednání do programu doplnit žádost vlastníka hotelu Atol. Společnost Manghi má zájemce o provoz hotelu a zařízení kasina. Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo zakázalo vyhláškou 1/2012 provoz sázkových her na celém území města, vlastníci hotelu se ptají, zda lze tento zákaz zrušit – zastupitelé požadují předložení konkrétní nabídky (pozn.: zakážeme hazard a rok na to děláme opak? To nevypadá na moc systémový postup. Nicméně, město si zákazem vyhlášky zvýšilo vyjednávací pozici s případným zájemcem o provozování hazardu na území města.)
26.6.2013L. Kocman na zastupitelstvu (5/2013) oznamuje, že “se sešli” se zástupci vlastníků Atolu – jejich zájem o kasino trvá. Zastupitelstvo schválilo přípravu změny vyhlášky 1/2012. Pavel Kasal (ředitel ZŠ a zřejmě účastník schůzky) zastupitelům vysvětluje, proč vlastník Atolu usiluje o povolení hazardu, tehdejší zastupitel Dalibor Gondík změnu rovnou podpořil.
Červenec-srpen 2013 občané píší do ŽvR článek varující a odsuzující rozhodnutí zastupitelstva o povolení hazardních her v našem městě.
14.5.2014Zastupitelstvo schvaluje (Zápis č. 3/2014) upravenou vyhlášku o provozování loterií (OZV 2/2014), která povoluje provozování loterií na dálniční odpočívce pro budoucí záměr investora vytvořit tam kasino. Hazard v Rudné je tímto opět povolen! 
16.6. 2014založení firmy NAM Property (dnešní vlastník Atolu) – firma vzniká až bezprostředně po změně vyhlášky o loteriích!
18.7. 2014Dochází ke změně vlastníka Atolu na nově vzniklou firmu NAM Property.
21.1.2015Zastupitelstvo (zápis 1/2015) schvaluje na základě dopisu od zástupce majitele Atolu (NAM Property) záměr prodeje přilehlých městských  pozemků majiteli Atolu. Dopis hovoří o vystavění obchodního centra.
11.2.2015Kocman informoval radní (zápis č. 3/115) o přijatém Oznámení MF ČR o zahájení řízení o povolení loterie v hotelu Atol. Toto povolení je v souladu se schválenou OZV č. 2/2014 ze dne 14. 5. 2014. V tomto duchu bude na MF ČR odesláno vyjádření.
16.3.2015Kocman seznamuje radní se studií objektu Atol.
15.4.2015Kocman opět seznamuje radní se studií objektu Atol.
19.8.2017vydání stavebního povolení NAM Property na opravu, rekonstrukci a dostavbu Hotelu Atol. Město je po celou dobu účastníkem stavebního řízení díky sousedícím pozemkům (vše zjišťujeme až po zveřejnění inzerátu ve Forbes).
Červen 2019NAM Property žádá o výjimku z platných regulativů a zasílá námitku k novému územnímu plánu (chce navýšit stavbu z 15 na 25 m, snížit podíl zeleně na 25% ze současných 50% a zvýšit zastavitelnost až na 70%). Město chce požadavkům částečně vyjít vstříc. Proč?
24.7. 2019Na pracovní schůzce zastupitelů o námitkách k územnímu plánu na naši přímou otázku k Atolu reaguje starosta, že Atol patří nějakému “Moldavci na útěku, po kterém jde kriminálka…nyní se tam neděje nic…” . Že původním plánem byla přestavba Atolu na wellness kasino.
19.8.2019Stavební povolení skončilo. Stavba dokončena není. Stavebník si požádal o změnu před dokončením stavby na další 2 roky (Info ze stavebního úřadu. Zjišťujeme až po zveřejnění inzerátu ve Forbes)
Září 2019vychází PR článek a reklama v časopisu Forbes: turnaj století v pokeru o 88 mil. EUR. Zjišťujeme informace z veřejných zdrojů o historii objektu. Město je účastníkem řízení, chceme nahlédnout do spisu na stavebním úřadě. Jsme odmítnuti s tím, že pokud nás pověří starosta, do spisu nahlédnout můžeme. Od starosty pověření nedostáváme. Píšeme odvolání proti odmítavému usnesení na Krajský úřad.
25.9.2019na veřejném zasedání zastupitelstva starosta Kocman na přímou otázku, zda tam bude kasino a kdo je záhadná firma NAM Property, neodpoví, tlumočí nám pouze výhrůžku vlastníka trestním oznámením za šíření poplašné zprávy. Určitě máme co do činění se seriózním podnikatelem.
21.10.2019dostáváme aktualizovou informaci, jak hodlá město naložit s námitkami a připomínkami ke změně územního plánu. Ukazuje se, že firmě NAM Property chce město ve věci požadavku na změnu regulativu vyjít vstříc. Jaký je důvod vycházet vstříc “Moldavci na útěku před kriminálkou”?
29.10.2019město zveřejňuje na svých webových stránkách vyjádření firmy NAM Property, která potvrzuje, že zde bude kasíno. Rovněž konstatuje, že svůj záměr od počátku s představiteli města konzultovalo!
12.11.2019Žádáme radu města o zařazení bodu “Objekt Atol” na pořad listopadového zasedání zastupitelstva. Otázek je mnoho, odpovědi a informace účastníků schůzek však chybí. Informace z veřejných zdrojů znepokojují.
20.11.2019Starosta Kocman zveřejňuje program listopadového zasedání: a) navržený bod Objekt Atol chybí,  b) z uzavřené sekce městského webu byly smazány veškeré historické podklady pro zastupitele včetně dokumentů o Atolu! Z nich bylo možno zjistit, na základě jakých materiálů dřívější zastupitelstva rozhodovala. Zůstaly pouze podklady stávajícího zastupitelstva od listopadu 2018.
20.11.2019Firma West Casino Rudná upravuje své sídlo tak, aby doslova odpovídalo městské vyhlášce regulující hazard v Rudné. Sídlo se mění z “hotel ATOL” na “Rudná 951”. Tuto adresu vyhláškauvádí jako jedinou, kde lze v Rudné hazard provozovat.
21.11.2019Beseda v restauraci BOOM Tenis, Hořelické náměstí. V průběhu večera dorazilo 16 osob, 5 se omluvilo. Informujeme o vzniku a vývoji celé kauzy Atol. Na besedu dorazili i radní města pan Dejm a pan Seidl. Dotazy přítomných však neobjasnili. Na otázku proč odmítla rada města zařazení bodu Atol na veřejné projednání konkrétně neodpověděli. Do programu příštího zasedání ho sami navrhovat nechtějí. Jsou rovněž překvapeni informací o smazání dokumentů pro zastupitele. Přítomní občané se shodují na nutnosti poskytovat veřejnosti informace. Zazněl i návrh na vypsání referenda o hazardu v obci.
27.11.2019Proběhlo zasedání zastupitelstva města Rudná. V úvodu jednání se snažíme prosadit zařazení bodu “Atol” do programu zasedání. Na naši stranu se staví veřejnost. Po asi 3/4 hodiny dlouhé diskusi je téma “Atol” většinou 10 hlasů radniční koalice zamítnuto.
18.12.2019Zastupitelstvo pověřilo usnesením radu zpracováním právní analýzy k hazardu. Veřejnost si vyslechla poslední verzi celé kauzy od starosty Kocmana. Přiznáno pochybení města (Kovacs), že příslib daru od předchozího vlastníka nebyl smluvně zajištěn. Videozáznam celé diskuse zde.
14.1.2020Avizována veřejná diskuze o záměrech vlastníka a provozovatele objektu.
25.1.2020spolku RpŽ doručena písemnost označená „Zákaz publikace video a audio záznamu a upozornění na případné právní důsledky“. Kromě této snahy zabránit publikaci videozáznamu zástupce vlastníka výhrožuje třem zastupitelům města Rudná že, bude-li poškozen či zmařen konkrétní podnikatelský záměr, bude po nich vymáhána újma.
10.2.2020rázná odpověď právnímu zástupci NAM Property - na zákaz publikace videozáznamu
14.2.2020Starosta Kocman zasílá zastupitelům Právní analýzu a stanovisko k problematice regulace hazardu. Dle ní město může hazard zakázat okamžitě.
1.4.2020Ohlášení Odložení turnaje
AIPT 2020 Main Event kvůli COVID-19. Ten se měl uskutečnit 8.10.2020
6.4.2020 Server Pokertube.com se zabývá pozadím chystaného kasina , kde se měl "Turnaj století" uskutečnit. Bez ohledu na tento fakt, stavba komplexu nikam nepokročila.
27.5.2020Chceme zastupitele seznámit s reportáží České televize, která označuje Armana Aharonjana za jednu z ústředních postav ruskojazyčného podsvětí. Předkládáme návrh na zákaz hazardu v Rudné vyhláškou. Ani jedno neprošlo (zápis 3/2020). Prošel naopak návrh na technickou aktualizaci stávající vyhlášky (povolující hazard) tak, aby byla v souladu s aktuální legislativou.
8.10.2020Na tento den byl původně ohlášen pokerový Turnaj století o 88 mil EUR. Pochybnosti ho doprovázely od samého začátku.
15.3.2021Zastupitele dostávají od starosty Kocmana informaci, že spoluzakladatelem West Casino a.s. Rudná byla obec. Měla zde 10% podíl. Akcie za 1,5milionu korun zmizely a nikdo neví kam. Vážně?
14.4.2021Usnesení zastupitelstva o nulové toleranci hazardu na celém území města Rudná. Pozor, vyhláška se však může kdykoliv změnit! Návrh opozice na uspořádání místního referenda o tom, zda na území města vůbec občané nějaké kasino chtějí či nechtějí odmítnut. Příběh bohužel nekončí...
8.5.2021Dokument Kauza Atol - nejtřaskavější kauza města ve 33 minutách má svou premiéru
2.5.2023Investigativní tým Radiožurnálu podrobně zkoumá pozadí Atolu a vydává obsáhlý článek
4.5.2023Vychází audio podcast o kasinu ATOL, ze kterého mrazí na Vinohradská 12
...příběh zdaleka nekončí. V areálu se staví a město Rudná je nadále účastníkem stavebního řízení. Co bude dal?

 

Související odkazy Atol Rudná: 

  1. V Rudné se otevře největší kasino ve střední Evropě! Skutečně?, 11.9.2019
  2. Rudná jako město hazardu, prostituce a drog? (Nalezli jsme článek v ŽvR z roku 2013), 14.9.2019

Napsat komentář